Randal Mataji

Randal Mataji Ni Prathna (Prayer)

Randal Mataji

Hai Addhyashakti Dayulu Devi Randal Mat Namo Namah
Hai Shruti Palanhar Devi Randal Mat Namo Namah
Hai Mahishasur Hannari Maa Mara Kam Krodh Balje
Daya Karine Sharane Leje Randal Mat Namo Namah
Hai Chundmund Hannari Ma Mane Papthi Tuu Chhdavje
Daya Karine Bhaki Deja Randal Namo Namah
Tare Bharoshe Jiwan Naiya Hanki Rahyo Chhoo Matre
Bani Sukani Par Uttaro Randal Mat Namo Namah
Mari Manvrutine Shthir Karine Charone Tara Rakhje
Balvant Kahe Maa Par
Uttaro Randal Mat Namo Namah.

 
1
2
3
4