Rajsakha Mahers

Maher Surnames

Vansh :  Suryavanshi
Kuldevi :  Chamunda Maa and Vidhyavansini Maa
Father  :  Shankar Bapa
Mother :  Anjani
Guru    : Gorakhnaath
Brahmin:  Joshi
Barot   :  Brahbhat
Gotra   :  Aashtang

Karavadra’s are part of the Jethwa- Rajshakha clan. They are of the sun linage (Suryavanshi)

 

 

 

 

Rajsakha – Jethwa Maher Bhaiyats

Surname Gaam in India
Karavadra Sodhana
Khunti Bakharla
Gorania Gorana
Sundavadra Degham
Selar Kunvadar
Selot Chandravada
Rajshakha Bhomyavadar
Bokhiria Bokhira
Modedra Modadar
Surya Gandhvi
Jethwa  
Jog Rajpara
Pariya- (Bhosiya)  

 

Article supplied by Nisha Bhima Karavadra