મેર ની મર્દાનગી ની વાતો

મેર ની મર્દાનગી ની વાતો ….અમર છે ઇતિહાસમાં

ચિત્રકાર : કરશનભાઇ ઓડેદરા ,પોરબંદર
દરેક મેર ભાઈ-બેનો ને આ પોસ્ટ શૅર કરવા ખાસ વિનંતી…જ્ઞાતિ માટે આપણે એટલું તો કરીજ શક્યે 🙏