પોખણું ની વિધિ

પોખણું ની વિધિ

પોખણું ની વિધિ
પોખણું ની વિધિ

કન્યા સાસરા ગામમાં આવે એટલે ઘુંઘટ તાણે છે. વરકન્યાને ડેલી પાસે ઉભા રાખે છે.તેના ઉપર ગરમ ધાબરાના ચાર ખૂણે લાકડીને બાંધી કન્યાનાં ચાર દિયર પકડીને ઉભા રહે છે. ત્યાં વરકન્યાને હસ્ત મેળાપ કરાવે છે.વરની માતા વરકન્યાને પોંખે છે.વર અને કન્યા પાતળા ઉપર ઉભા હોય છે. તેના પગ પાસે માટીનું કોડિયું મૂકે છે જેના પર પગ મૂકીને વરકન્યા ઘરમાં જાય છે.

ચિત્રકાર : કેશુભાઈ અરિસિંહભાઈ કેશવાલા