ઈન્ટરનેશન મહેર સુપ્રિમ કાઉન્સીલના નવ નિયુકત હોદ્દેદારોને અભિનંદન

ઈન્ટરનેશન મહેર સુપ્રિમ કાઉન્સીલના નવ નિયુકત હોદ્દેદારોને અભિનંદન

મહેર સુપ્રિમ કાઉન્સીલ માંથી હવે ઈન્ટરનેશનલ મહેર સુપ્રિમ કાઉન્સીલ તરીકે નામાંકીત થયેલ આપણા સમાજની સર્વોચ્ચ સંસ્થાના નવ નિયુકત પ્રમુખ વિમલજીભાઈ ઓડેદરા અને સર્વે ઉપ-પ્રમુખશ્રીઓને હાર્દિક અભિનંદન.